Sarafin Fume Blanc, Sauvignon Blanc / Saroz, Doluca