Sarafin Rose, Merlot-Cabernet Franc / Saroz, Doluca